Nr. 1916/20.08.2018

INVITAȚIE DE PARTICIPARE - REPUBLICARE

Federația Română de Handbal cu sediul în Bucuresti, str. Aviator Popa Marin, nr. 2, sectorul 1, București, cod fiscal nr. 4266359, în calitate de autoritate contractantă, vă adresează invitaţia de a participa prin transmiterea unei oferte, în vederea achiziţionării serviciilor de cazare și masa pentru sportivi, conform cerințelor minimale și obligatorii solicitate prin Caietului de sarcini anexat.

1. Coduri de clasificare CPV: 55100000-1 (Servicii hoteliere), 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării);

2. Modalitatea de achiziţie publică, este în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (servicii cuprinse în Anexa nr. 2);

3. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona: “Servicii de cazare și masă”;

4. Locul prestării serviciilor: în apropierea locatiei indicate de autoritatea contractantă în Caietul de sarcini;

5. Cantitatea serviciilor ce trebuie prestate: conform cerințelor Caietului de sarcini;

6. Termenul de prestare a serviciilor: conform cerințelor Caietului de sarcini;

7. Valoarea estimată: 14.086 lei fără TVA

8. Sursa de finanţare: Ministerul Tineretului și Sportului/COSR și venituri proprii ale FRH;

9. Ofertele alternative sunt interzise;

10. Preţul ofertei este ferm, exprimat în moneda naţională (lei);

11. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea:

a) Situația personală a ofertantului: 1) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 2) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 3) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 1) Codul de identificare fiscală – CIF. Se va prezenta în copie semnata si stampilata cu inscrisul “conform cu originalul”;

c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Autorizări și/ sau certificări (după caz) pentru serviciile prestate, valabile la termenul limită de depunere a ofertei, în copie cu înscrisul “conform cu originalul”, semnate și stampilate;

12. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile, de la termenul limita de depunere stabilit de autoritatea contractantă;

13. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;

14. Criteriul de atribuire utilizat: ofertantul declarat castigător este acela care îndeplinește cerințele minime solicitate și va  avea distanța cea mai mică față de locația solicitată;

15. Modalități de plată: Plata către prestator se efectuează în lei, prin ordin de plată, în contul acestuia. Achizitorul va plăti preţul către prestator în perioada 24 – 31 ale lunii următoare prestării serviciilor, în baza facturilor fiscale emise de prestator pentru serviciile de cazare și masa, pentru pregatirea lotului national de Beach Handbal seniori feminin şi respectiv a procesului – verbal de recepţie a serviciilor/ documente justificative. Plata se va face numai în funcţie de numărul efectiv de participanţi;

16. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 21.08.2018, ora 10:00Solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresele: dan.arnautu@frh.ro, ioana.voinescu@frh.ro ;

17. Termenul limită de depunere a ofertelor este 21.08.2018, ora 16:00, pe adresele de e-mail: dan.arnautu@frh.roioana.voinescu@frh.ro . Ofertele depuse după acest termen nu vor fi luate in considerare.

16. Modul de întocmire a ofertei:

Oferta se va transmite pe adresele de e-mail: dan.arnautu@frh.roioana.voinescu@frh.ro . Aceasta va cuprinde Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Oferta financiară.

Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea tehnică, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării conformităţii acesteia cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini. Astfel propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective. Propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu o descriere detaliată a serviciilor solicitate de autoritatea contractantă.

Oferta financiară: Ofertantul va completa corespunzător Formularul de oferta (Formularul 5 si anexa corespunzatoare). Oferta financiara se va depune pentru numarul maxim de zile solicitatPentru serviciile de masa se va prezenta si o declaratie pe proprie raspundere in care se va mentiona ca se va tine cont, la elaborarea si pregatirea meniului in baremul solicitat, de recomandarea cadrelor medicale.

Anexa: Caietul de sarcini (Anexa nr. 1), Modele formulare (Anexa nr. 2) si Model contract (Anexa nr. 3). se vor solicita pe e-mail la adresele: dan.arnautu@frh.roioana.voinescu@frh.ro

Federația Română de Handbal

Președinte

Alexandru DEDU