Nr. 430/05.03.2018

ANUNȚ

Federația Română de Handbal organizează concurs pentru ocuparea postului de Secretar General de federație.

Concursul se va organiza la sediul Federației Române de Handbal, din strada Av. Popa Marin, nr 2, sector 1, București și se va desfășura, după cum urmează:

  • proba scrisă se va susține în data de 09.03.2018 ora 11,00;
  • în cazul în care candidații nu vor putea fi departajați în urma punctajului obținut la proba scrisă, aceștia urmează a susține și o probă orală, sub formă de interviu.

Cerințe specifice:

Studii: Superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.

Experiență profesională: experiența profesională în domeniu constituie un avantaj, master în sport, minimum 1 an vechime în activitate specifică de conducere, coordonare sau organizare în domeniul sportului sau calificare ca maestru al sportului, pentru ramura de sport handbal.

Cunoștințe: Cunoașterea legislației în domeniu, precum și a regulamentelor specifice pentru ramura de sport handbal.

Abilități: Experiență necesară executării operațiunilor specifice postului, operativitate și receptivitate în soluționarea lucrărilor repartizate, disciplină profesională, păstrarea confidențialității, capacitatea de a lucra în echipă, capacitate de analiză și sinteză, creativitate și inițiativă.

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistență la efort și stres profesional, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Condiții generale de participare la concurs:

  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • este apt, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției de Secretar General, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
  • are studii superioare, absolvite cu diplomă de licență;
  • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
d) cazierul judiciar;
e) adeverință medicală.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Documentele pot fi depuse personal, prin poștă sau e-mail (în cazul depunerii prin poștă sau e-mail, originalele vor fi prezentate pana la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs).

Data limită de depunere a documentelor: 08.03.2018, inclusiv, ora 10.00.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante:

Sediul Federației Române de Handbal din strada Av. Popa Marin nr. 2, sector 1, București tel.: 021.231.89.86

persoana de contact - Ioana VOINESCU

telefon - 0725.681.571

e-mail - ioana.voinescu@frh.ro

Bibliografia concursului

1. Statutul și Regulamentele Federației Române de Handbal;

2. Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

3. O.G. 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, completată și modificată la zi;

4. H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

5. HG nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările la zi;

6. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

* Erată: punctele 7 și 9 au fost modificate în sensul menționării legislatiei în vigoare în materia achizițiilor publice