Nr. 2736/14.11.2018

ANUNȚ

Federația Română de Handbal organizează concurs pentru ocuparea postului de Antrenor Federal Juniori Masculin.

Concursul se va organiza la sediul Federației Române de Handbal din strada Av. Popa Marin, nr 2, sector 1, București și se va desfășura, după cum urmează:

 • proba scrisă (test grilă)  se va susține în data de 22.11.2018 orele 10:00;
 • probă orală, sub formă de interviu, se va susține în data de 23.11.2018 orele 11:00

Cerințe specifice:

Studii: Superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.

Experiență profesională:  experiența profesională în domeniu, precum și masterul în sport constituie un avantaj, minimum 3 ani vechime în activitate specifică de antrenorat în ramura de sport handbal.

Cunoștințe: Cunoașterea legislației în domeniu, precum și a regulamentelor specifice pentru ramura de sport handbal.

Abilități: Experiență necesară executării operațiunilor specifice postului, operativitate și receptivitate în soluționarea lucrărilor repartizate, disciplină profesională, păstrarea confidențialității, capacitatea de a lucra în echipă, capacitate de analiză și sinteză, creativitate și inițiativă.

Atitudini/comportamente: Respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistență la efort și stres profesional, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Condiții generale de participare la concurs:

 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este apt, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției de Antrenor Federal, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 • are studii superioare, absolvite cu diplomă de licență;
 •  nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare; profesională şi/sau de specializare;
d) cazierul judiciar;
e) adeverință medicală.

 

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Documentele pot fi depuse personal, prin poștă sau e-mail (în cazul depunerii prin poștă sau e-mail, originalele vor fi prezentate pana la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs).

Data limită de depunere a documentelor: 21.11.2018, inclusiv, ora 16:00.

Locul  depunerii  documentelor  de  participare  la  concurs  pentru  ocuparea  postului de Antrenor Federal Juniori Masculin:

Sediul Federației Române de Handbal din strada Av. Popa Marin nr. 2, sector 1, București tel.:021.231.89.86

persoana de contact - Ioana VOINESCU

telefon- 0725.681.571

e-mail- ioana.voinescu@frh.ro

 

Bibliografia concursului

 1. Statutul și Regulamentele Federației Romane de Handbal;
 2. Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 3. H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 4. HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările la zi.